Tietosuojaseloste

Suuhygieniapalvelu SuunTiimoilla Oy asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Suuhygieniapalvelu Suuntiimoilla Oy

Keskuskatu 9, 54100 Joutseno

Y-tunnus: 2661919-4

2. Yhteyshenkilö

Suuhygieniapalvelu Suuntiimoilla Oy

Outi Tiimo

Keskuskatu 9, 54100 Joutseno

Sähköposti:

3. Rekisterin nimi

Suuhygieniapalvelu Suuntiimoilla Oy asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri on yrityksen työntekijöiden yhteiskäytössä.  Asiakastietojärjestelmän palveluntarjoaja vastaa järjestelmän teknisestä  ylläpidosta ja tietoturvasta alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaiden tutkimuksen ja hoidon järjestäminen, suunnittelu, toteutus ja  laskutus.

Rekisteritietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on  määritelty.

Tietoja käsitellään henkilön suostumuksen, sopimuksen tai asiakassuhteen  perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjän hoidossa olevat/olleet asiakkaat

  • asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
  • asiakkaan nimeämä yhteyshenkilö, alaikäisellä huoltajan tiedot
  • asiakkaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot
  • hoitoa koskevat laskutustiedot
  • muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot

Tiedot kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tai hänen huoltajaltaan tai  lailliselta edustajaltaan.

6. Asiakastietojan säännönmukainen luovuttaminen

Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä.

Sähköiset potilastiedot tallennetaan valtakunnallisesti keskitettyyn arkistoon  (Kanta).

Jatkohoitoa varten tietoja voidaan luovuttaa potilaan luvalla toiselle  terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Potilastietojärjestelmän sähköinen potilasrekisteri on suojattu ulkoiselta käytöltä.  Tietoja käsitellään sähköisesti tietojärjestelmässä, jonka käyttö on suojattu  henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Asiakasrekisteri on suojattu  ulkopuoliselta käytöltä.

9. Tarkistusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin  tallennetut tietonsa. Tarkistuspyyntö tapahtuu henkilökohtaisesti ja omakätisesti  kirjoitetulla asiakirjalla, minkä perusteella henkilöllisyys varmennetaan.

10. Tietojen korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojensa oikaisemista, poistamista tai  täydentämistä, mikäli rekisteri sisältää virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja. Korjauspyyntö tapahtuu henkilökohtaisen käynnin  yhteydessä kirjallisella ja perustellulla pyynnöllä henkilöllisyys varmentaen.